תקנון ותנאי שימוש

סטורי טיילור עוסק מורשה מס' 558345211 ("מפעיל האתר") מזמין את הגולשים להשתמש באתר האינטרנט שלו ("האתר"), לעיין באתר ו/או לבצע כל פעולה לשם קניית מוצר/ים המוצעים למכירה באתר ("הפעולה"). האתר הינו חנות וירטואלית באמצעותו מפעיל האתר מציע לגולשים ולחברי המועדון מוצרים ייחודיים המיוצרים על-ידי הסטודיו בבעלות מפעיל האתר.
לרנר חי עוסק מורשה מס' 025776048 ("מפעיל האתר") מזמין את הגולשים להשתמש באתר האינטרנט שלו ("האתר"), לעיין באתר ו/או לבצע כל פעולה לשם קניית מוצר/ים המוצעים למכירה באתר ("הפעולה"). האתר הינו חנות וירטואלית באמצעותו מפעיל האתר מציע לגולשים ולחברי המועדון מוצרים ייחודיים המיוצרים על-ידי הסטודיו בבעלות מפעיל האתר.

1. כללי

1.1  הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ובתנאי שימוש אלו.

1.2  תנאים אלו חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפון סלולרי, טאבלט לסוגיו וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.


1.3  האמור בתקנון ובתנאי שימוש אלו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4  השימוש באתר מיועד לבעלי כשירות משפטית מעל גיל 18 בלבד. פעולה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.1.5  כל המוצרים המוצעים למכירה באתר, מוצעים על-ידי מפעיל האתר ו/או שותפיו העסקיים.

1.6  מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון ותנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתו וללא צורך במסירת הודעה כלשהי. תוקפו של השינוי כאמור – מרגע פרסומו באתר.

2. הרישום לאתר

2.1  הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.2.2  גולש הנרשם לאתר מצורף גם למועדון הלקוחות של מפעיל האתר, ותחולנה לגביו הוראות הדיוור המפורטות בתקנון ובתנאי שימוש אלו.2.3  קבלת הנחות לחברי המועדון מחייבת רישום כחבר מועדון כאמור, וכן מקנה זכות לקבלת שירותים נוספים שייקבעו מעת לעת על-פי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

2.4  אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון ותנאי שימוש אלו.2.5  בעת ההרשמה לאתר כמשתמש יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם מלא, כתובת מגורים, תאריך לידה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר בתוך "אזור אישי".

2.6  הנתונים שנמסרו בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעיל האתר. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להירשם כחבר מועדון באתר.2.7  מפעיל האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר (סעיף 13 בתקנון זה).

2.8  בעת ההרשמה יתבקש הגולש לאשר קבלת דיוור ישיר מהאתר (דואר שיווקי) הכולל, בין היתר, מידע ביחס למבצעים, הנחות ועדכונים המוצעים למשתמשים הרשומים לאתר.2.9  אישור הדיוור כאמור, מהווה את הסכמתו של חבר המועדון למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

2.10  מובהר כי באפשרות חבר המועדון הרשום להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח, או בתוך הפרופיל האישי או באמצעות פנייה בדוא"ל למפעיל האתר. כל עוד לא הסיר את עצמו חבר המועדון מרשימת הדיוור כאמור, רשאי מפעיל האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לחבר המועדון דיוור ישיר כאמור.

2.11  בעת הרישום לאתר יש לבחור שם משתמש וסיסמא לזיהוי בכל כניסה לאתר. מפעיל האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות, ובכלל זה התחברות לאתר דרך פייסבוק ו/או כל רשת חברתית אחרת.

2.12  מומלץ לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם, ולהחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

2.13  מפעיל האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר ו/או לבטל את רישומו של חבר מועדון לאתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי מפעיל האתר לבטל רישום של חבר מועדון לאתר, או לחסום את גישתו אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
 • אם בעת ההרשמה לאתר נבחר שם משתמש אשר מפעיל האתר סבור כי הוא אינו הולם, עלול להטעות או פוגעני;
 • במקרה שבוצע על ידי המשתמש מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במפעיל האתר, בשותפיו העסקיים של מפעיל האתר או בצדדים שלישיים כלשהם;
 • במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על- פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הופרו תנאי שימוש אלה;
 • אם לא נעשה שימוש באתר במשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, גם לאחר שניתנה למשתמש הודעה על כך בדואר אלקטרוני;
 • אם נעשתה על-ידי חבר המועדון כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא;
 • אם שם המשתמש והסיסמא שהוקצו בעת הרישום נמסרו לשימושו של צד שלישי;

3. המוצרים המוצעים לרכישה באתר

3.1  המוצרים המוצעים באתר הינם מוצרים בעבודת יד בהתאמה אישית מלאה או בהתאמה אישית חלקית, הנמכרים או מוצעים מעת לעת על-ידי מפעיל האתר.


3.2   שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימה אשר תוצג באתר.3.3   מפעיל האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר. מפעיל האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצע לרכישה באתר, להחליפו, להמעיט ממנו, להוסיף עליו, להוציא מוצרים מן המגוון המוצע באתר, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

3.4  את המוצרים הנמכרים באתר מכינים בעבודת יד לפי דרישת המזמין, ועל כן ייתכנו שינויים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצר הסופי שיקבל המזמין. במקרים של מוצרים בהתאמה אישית מלאה ללקוח – התמונות המוצגות באתר תהיינה לשם דוגמא בלבד.

4. ביצוע רכישה באתר

4.1  רכישת מוצרים באתר אינה מחייבת רישום לאתר והינה אפשרית לכל הגולשים. על אף האמור לעיל, בעת ביצוע רכישה באתר, יידרש המזמין למסור פרטים שונים הכוללים, בין היתר, את הפרטים המצוינים בסעיף 2.5 לעיל.4.2  במהלך ביצוע רכישה באתר יבחר המזמין את האופן בו ברצונו לקבל את המוצרים ו/או השירות שרכש.

4.3  התשלום בגין רכישת המוצרים ו/או השירותים באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך למזמין, ו/או חשבון PayPal  המשויך למזמין, ואשר פרטי זהותם תואמים את הנתונים שמסר למפעיל האתר בעת רישומו לאתר, ואשר מופיעים בדף ה"אזור אישי" של המשתמש. ככל שיבחר המשתמש להשתמש בכרטיס אשראי או בחשבון PayPal  אחרים, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר.

4.4  ככל שהמזמין בחר לבצע רכישה באמצעות חיוב חשבון PayPal, תחולנה בנוסף להוראות תקנון ותנאי שימוש אלו גם הוראות תקנון PayPal לעניין זה.

4.5  על אף האמור לעיל, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים למזמינים, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

5. מחירי המוצרים באתר

5.1  המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. מפעיל האתר רשאי מעת לעת לעדכן את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.5.2  מחירי המוצרים המוצעים למכירה באתר יהיו כוללים מס ערך מוסף כדין.


5.3  מחירי המוצרים המוצעים למכירה באתר לא יכללו עלות שילוח, אלא אם נקבע כך במפורש. לפרטים נוספים אודות עלויות השילוח, עיינו במסמך "אתר סטורי טיילור: מדיניות הזמנות ומשלוחים".5.4  מעת לעת, מפעיל האתר יציע למשתמשים הרשומים לאתר מבצעים והנחות שונות. מפעיל האתר רשאי להציע באתר מבצעים והנחות כאמור, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.
6. אחריותה של השותפות


6.1  האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן. ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

6.2  מפעיל האתר ממליץ לחברי המועדון ולגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר, ובכלל זה את המידע ביחס למוצר עצמו, תיאורו, התאמתו, וכן מדיניות המשלוחים וההחזרות של האתר, המופיעה במסמך "אתר סטורי טיילור: מדיניות הזמנות ומשלוחים".6.3  השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש וחבר מועדון. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של חבר המועדון. מפעיל האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל חברי מועדון, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש וחבר מועדון. מפעיל האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

6.4  מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש, והוצאה שייגרמו לגולשים ו/או חברי מועדון ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידיאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו', המופיעים באתר, ו/או בעקבות רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש וחבר המועדון באתר.


6.5  מובהר כי בשום מקרה לא יחול על מפעיל האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לנזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בגין רכישה, אספקה או באי אספקה של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למפעיל האתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

7. השימוש באתר

7.1  השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ובכתב ממפעיל האתר, ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים.

7.2  אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

7.3  אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.7.4  אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

7.5  אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש.

7.6  מפעיל האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מפעיל האתר בעניין זה.

7.7 מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.7.8  על הגולש ו/או חבר המועדון לשפות את מפעיל האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המשתמש את מפעיל האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

8. שינויים באתר, תקלות והפסקת השירות

8.1  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על-פי החלטתו. כמו כן, מפעיל האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

8.2  שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים או לחברי המועדון באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

8.3  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעיל האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. מפעיל האתר יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים מפעיל האתר יחזיק את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

8.4  מפעיל האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי השותפות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעיל האתר או אצל מי מספקיו.

9. קניין רוחני

9.1  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות מפעיל האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה למפעיל האתר לעשות שימוש על-פי דין בתכנים אלו, ובכלל זה שותפיו העסקיים של מפעיל האתר.

9.2  אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעיל האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מפעיל האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על-ידי הגולשים לאתר.

9.3  אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר R הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

9.4  סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיו העסקיים של מפעיל האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

10. סמכות שיפוט

10.1  על תקנון ותנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

10.2  לבתי המשפט בעיר צפת תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ותנאי שימוש אלה.

11. מדיניות פרטיות11.1  מפעיל האתר מכבד את פרטיות הגולשים וחברי המועדון הרשומים לאתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בקישור זה והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות תקנון זה.11.2  הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולעיין, מעת לעת, במסמך מדיניות הפרטיות.

12. צרו קשר:

מפעיל האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם הנך סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:
חי לרנר,  קיבוץ צבעון,  ד.נ. מרום גליל,  1383600
או באמצעות פקס: 15346990658
או באמצעות אימייל שכתובתו: studio@storytailor.co.il

מדיניות הפרטיות

1. כללי

1.1  הגלישה באתר כפופה, בין היתר, לתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו. אנא קרא את מדיניות זו בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות באתר מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים במדיניות פרטיות זו.

1.2  מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי השימוש באתר. לכל ביטוי המופיע במדיניות פרטיות זו תהיה משמעות זהה לביטוי המוגדר בתקנון ובתנאי השימוש כאמור.

1.3  האמור במדיניות פרטיות זו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4  מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מדיניות פרטיות זו, מעת לעת, לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981, כפי שיעודכן מעת לעת ("חוק הפרטיות"), וללא צורך במסירת הודעה כלשהי. תוקפו של השינוי כאמור – מרגע פרסומו באתר זה.

2. המידע הנאסף האתר

2.1  בעת הרישום לאתר כמשתמש ו/או בעת ביצוע רכישה באתר, תידרש למסור מידע אישי, לרבות שמך המלא, מספר טלפון, תאריך לידה, כתובת מגוריך וכתובת דוא"ל ופרטי חיוב (ככל שרלוונטי). השדות אותם חובה למלא יסומנו במפורש. אם לא תמסור את הנתונים המתבקשים, לא תוכל לקבל מידע מהאתר ולבצע פעולות באתר.

2.2.  בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך לאתר, מפעיל האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב- Cookies""), והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. (המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על-ידי מפעיל האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").

2.3.  המידע הנאסף באתר ישמש את מפעיל האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.

3. השימוש במידע הנאסף באתר

3.1  מפעיל האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:

 • בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר מפעיל האתר מאמין שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת.
 • בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות.
 • בכדי ליצור עמך קשר על-ידי נציגי מפעיל האתר בנוגע לשירותים אותם מפעיל האתר מספק.
 • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר מפעיל האתר עורך מעת לעת.

3.2  מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו ללא פרטי האשראי, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.

3.3  יחד עם זאת, מפעיל האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • מפעיל האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על-פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט.
 • אם מפעיל האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר – ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.

כמו כן, יתכן שמפעיל האתר יעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר, וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר.

4. הגנה ואבטחת המידע הנאסף באתר

4.1  מפעיל האתר שומר את כל המידע הנאסף באתר במסד נתונים אלקטרוני, ונוקט באמצעים רבים ומחמירים על מנת לאבטח מידע זה. מערכות אבטחת המידע של האתר משתכללות בהתמדה בהתאם לאיומים החדשים שצצים, אך אין בהן בטחון מוחלט. מפעיל האתר אינו מתחייב שהמידע הנאסף באתר יהיה מוגן באופן מוחלט מפני גישה שאינה מורשית. כמו כן, אין באפשרות מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לאבטח מידע המעובר אליה על-ידי משתמש באמצעות דוא"ל, וזאת עד להגעתו של אותו דוא"ל לאתר, כיוון שהוא אינו כפוף לאותם אמצעי הגנה המותקנים על האתר עצמו.

4.2  כמו כן, מפעיל האתר נוקט בפעולות הסברה לעובדיו בכל הנוגע לחשיבות השמירה על פרטיות המשתמשים והמידע האישי שהם מפקידים בידי מפעיל האתר.

4.3  חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים, ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט ומפעיל האתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע הנאסף בו.

5. רישום מאגר מידע וזכות לעיין במידע

5.1  ככל שחוק הפרטיות יחייב זאת, מפעיל האתר ירשום ויכונן מאגר מידע אצל רשם מאגרי המידע ("המאגר"), וימנה לו מנהל כדין.

5.2  על-פי חוק הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע עליו המוחזק במאגר. במידה ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על-פי חוק הפרטיות, וכאמור בתקנון ותנאי השימוש של האתר, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק מהמאגר.’’

מדיניות הזמנות, משלוחים וביטולים

1. הזמנה ותהליך הכנת המוצר

1.1  האתר מאפשר לגולשיו לבחור בין מוצרים בעבודת יד בהתאמה אישית חלקית למוצרים בהתאמה אישית מלאה.

1.2  בתום ביצוע ההזמנה באתר, תתקבל לתיבת הדוא"ל של המזמין הודעה מאת מפעיל האתר ובה מס' הזמנה ייחודי ושאלון תואם לסוג המוצר שהזמין.

1.3  תהליך הכנת המוצר יחל רק לאחר ששלבים אלו יסתיימו:

 • העסקה ואמצעי התשלום אושרו על-ידי חברת האשראי או PayPal  או כל חברה אחרת האחראית על אמצעי התשלום ואישורו.
 • המזמין מילא את השאלון שקיבל לאחר ביצוע ההזמנה ושלח אותו חזרה למפעיל האתר ו/או מי מטעמו.
 • מפעיל האתר ו/או מי מטעמו עברו על השאלון, גיבשו רשימת פריטים שירכיבו את המוצר, ושלחו את רשימת הפריטים לאישור המזמין.
 • המזמין אישר את רשימת הפריטים.

1.4  בסיום הכנת המוצר יישלחו למזמין תמונות של המוצר כדי לקבל את אישורו. רק לאחר קבלת אישור המזמין – המוצר יישלח למזמין.

2. מועדים ואספקה

2.1  משך הכנת המוצר תלוי בסוג המוצר שהוזמן, ובמורכבות המוצר.

2.2 בעמוד כל מוצר באתר מצוינת בין השאר גם הערכת הזמן הנדרשת להכנת המוצר.

2.3 בתום הכנת המוצר ולאחר שהמזמין אישר את התוצאה הסופית – יישלח המוצר באמצעות שליח בתוך 3 ימי עבודה נוספים.

2.3 במידה והמזמין צריך לקבל את המוצר עד לתאריך יעד ספציפי, באחריותו לוודא כי תאריך היעד תואם את משך תהליך הכנת המוצר ואת זמן המשלוח.

3. משלוח

3.1  המוצרים הייחודיים שנמכרים באתר עדינים ובמהלך המשלוח נדרשת תשומת לב למצב המוצרים. על כן אפשרות המשלוח היחידה הינה באמצעות שליח:

 • עלות שילוח זו עומדת על 35 ש"ח כולל מע"מ.
 • המחיר הינו אחיד עבור כלל הישובים.

3.2  ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים מהסטודיו של מפעיל האתר.

3.3  המוצרים אשר יוזמנו על-ידי המזמין יישלחו לכתובת המופיעה ב"אזור האישי" בבעלותו, או לכתובת אחרת שהוזנה בעת ביצוע הרכישה.

3.4  באמצעות מס' ההזמנה הייחודי שקיבל המזמין לתיבת הדוא"ל שלו בתום ביצוע ההזמנה באתר, ניתן לעקוב אחר ההזמנה על-ידי פניה למוקד השירות של מפעיל האתר.

3.5  מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן את עלויות ושיטות השילוח המפורטות לעיל מעת לעת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש.

4. שינוי וביטול הזמנה4.1  בקשה לשינוי וביטול הזמנה לרכישת מוצרים תתקבל כל עוד לא שלח המזמין את השאלון אותו קיבל בדוא"ל חזרה למפעיל האתר ו/או מי מטעמו (ר' סעיף 1)4.2  כל בקשה לשינוי וביטול הזמנה תחייב פנייה לשירות הלקוחות של מפעיל האתר, על-פי הפרטים המופיעים באתר ובתקנון ותנאי השימוש של האתר.

4.3  מפעיל האתר יהא רשאי לבטל מיוזמתו הזמנה לפני תחילת הכנתה, בין היתר אך לא רק, במקרה שפרטי החיוב שמסר המזמין אינם תקינים ו/או באם המוצרים אשר הוזמנו על-ידי המזמין אינם במלאי, כל זאת על-ידי מסירת הודעה על כך למזמין.

4.4  במידה והמזמין מבקש לבטל את ההזמנה לאחר שמילא את השאלון ושלח אותו חזרה למפעיל האתר ו/או מי מטעמו, יזוכה המזמין ב-90% מעלות התשלום על המוצר.

4.5  הזיכוי בגין הביטול יהיה על-ידי זיכוי אמצעי החיוב באמצעותו בוצעה העסקה, או באמצעות מתן זיכוי לרכישה הבאה.

4.6  מרגע שאישר המזמין את רשימת הפריטים שהעביר לו מפעיל האתר ו/או מי מטעמו – לא יתאפשר ביטול ההזמנה, כיוון שכבר החל תהליך הכנת המוצר.  במקרה זה המזמין לא יזוכה בעבור התשלום.5. טיפול במוצר שהתגלה פגום

5.1  כל המוצרים יוצאים מהסטודיו של מפעיל האתר לאחר שנבדקו בקפידה ונמצאו מתאימים למשלוח בעזרת שליח.

5.2  במידה וקיבל המזמין את החבילה מהשליח והמוצר אותו הזמין נראה לו פגום, ייצור המזמין קשר עם שירות הלקוחות של מפעיל האתר, יתאר את מהות הבעיה, ובמידה ואכן יתברר שהמוצר נפגם במהלך המשלוח – יהיה אחראי מפעיל האתר לאסוף את המוצר מכתובת המזמין, לתקן את הפגם בסטודיו, ולהחזיר למזמין את המוצר כשהוא שלם ותקין.

דברו איתנו בעזרת WhatsApp
נשמח לעזור לכם בכל שאלה ובקשה 050-3308728 או לחצו כאן ליצירת קשר